Dodávky a služby

Alarmpořt : Zabezpečení ve všech směrech

Informace o objednání zboží, místu a způsobu dodání, platebních podmínkách, provozní době, zárukách, uplatňování a řešení reklamací a opravách.

Objednání zboží a služeb
Zboží a služby je možno objednat telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem na níže uvedených adresách. Na objednávce uvádějte Vaše číslo objednávky, fakturační adresu, IČO, DIČ, požadovaný termín dodání, název zboží, počet kusů, případně číslo nabídky. Při prvním odběru přiložte k objednávce kopii daňové registrace, výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu.

Místo a způsob dodání zboží a služeb
Veškeré objednávky jsou vyřizovány v dohodnutých termínech, pokud je zboží skladem a pokud zákazník nemá nesplněné závazky vůči firmě Josef Pořt-Alarmpořt, jako jsou např. neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti

Odběr zboží a služeb
Zboží je dodáno ve sjednaný den montáže přímo do objektu kde budou montáže probíhat. V případě dlouhodobých montáží je zboží dodáváno dle potřeby stavby.

Ceny
Ceny jsou uvedeny:

 • v aktuálním platném ceníku, v Kč, bez DPH
 • v nabídce k dané montáži

Ceny v ceníku jsou koncové

Platební podmínky
Odebrané zboží a služby je možno platit

 • Hotově při odběru zboží a služeb
 • Předem na základě zálohové faktury
 • Na fakturu - obvyklý termín splatnosti je 14 dní

Platební podmínky jsou sjednávány individuálně. Při neplnění úhrad v termínu splatnosti požadujeme následné platby za zboží v hotovosti. Smluvní pokuta za prodlení úhrady je stanovena ve výší 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení po termínu splatnosti, pokud není dohodnuto jinak.

Adresy, provozní doba, spojení
   Praha

 Bělohorská 78, Praha 6, 16900
 Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 17.00
 Email :info@alarmport.cz


 tel. 602 255 794 ,fax. 233353336

   Lány - Rakovník

 Zahradní 294, Lány, Rakovník,27061
 Provozní doba: PO - PÁ dle dohody - sklad
 Email pro objednání :info@alarmport.cz


 tel. 602 255 794 ,fax. 233353336

   Stochov - Kladno

 Petra Bezruče 545, Stochov, 27303
 Provozní doba: PO - PÁ dle dohody - sklad
 E-mail pro objednání :info@alarmport.cz


 tel. 602 255 794 ,fax. 233353336

Vrácení zboží
Zboží vrácené zákazníkem (kromě vrácení zapůjčeného zboží nebo uplatnění reklamace) může být přijato zpět pouze se souhlasem Josef Pořt-Alarmpořt a za splnění následujících podmínek:

 • Zákazník písemně, telefonicky, faxem, nebo e-mailem požádá o vrácení zboží
 • Zboží je nepoužité, neporušené, kompletní, v původním a nepoškozeném obalu a je vráceno spolu s kopií prodejní faktury.
 • Jedná se o běžně prodejné zboží v obvyklém množství (nikoliv o speciální sestavy, systémy apod.).

V případě požadavku zákazníka na vrácení zboží nevyhovujícího výše uvedeným podmínkám je vrácení zboží možné pouze s výslovným souhlasem Josef Pořt-Alarmpořt. V tomto případě zákazník uhradí náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu. Pokud Josef Pořt-Alarmpořt vrácené zboží přijímá, uhradí zákazník poplatek ve výši:

 • 5% z původní prodejní ceny vráceného zboží při vrácení zboží do 15 dní od nákupu
 • 30% z původní prodejní ceny vráceného zboží při vrácení zboží do 30 dní od nákupu
 • 45% z původní prodejní ceny vráceného zboží při vrácení zboží do 60 dní od nákupu

Josef Pořt-Alarmpořt si vyhrazuje právo s konečnou platností posoudit stav zboží a rozhodnout, zda bude vrácené zboží přijato zpět.

Zápůjčky a vrácení zboží
Zboží je možno zapůjčit za účelem testu uživateli nebo ověření funkčnosti zboží pro danou instalaci. Obvyklá doba zápůjčky je 1 týden, lhůtu lze prodloužit po individuální dohodě. Při překročení dohodnuté doby zápůjčky si Josef Pořt-Alarmpořt vyhrazuje právo automaticky fakturovat zapůjčené zboží. Zákazníkům, kteří požadují zapůjčení zboží a nemají uhrazeny pohledávky v termínu nebo platí zakázky hotově nebo předem, bude při zapůjčení zboží účtována kauce na dobu zápůjčky ve výši hodnoty zboží. Při zapůjčení zboží uvádějte název firmy a jméno pracovníka, který si zboží půjčuje, důvod zápůjčky a dobu zápůjčky. Při vrácení zboží jsou zákazníkovi účtovány poplatky za vyzkoušení a ověření funkce, uvedení zboží do původního stavu a kompletace.

Záruky na dodané zboží, postup při uplatňování a řešení reklamací
Prodávající těmito všeobecnými obchodními podmínkami přijímá závazek, že dodané zboží je bez vad a bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití, ke kterému toto zboží obvykle slouží, a že si zachová obvyklé, prodávajícím deklarované vlastnosti. Záruční doba začíná běžet současně s přechodem nebezpečí škody na zboží. Délka záruční doby je 24 měsíců ode dne předání faktury, která je rovněž považována za záruční list. Po záruční dobu má kupující nárok na bezplatné odstranění vad zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající se zavazuje vyřídit záruku ve lhůtě přiměřené vzhledem k charakteru záruční vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí zboží do záruční opravy. Záruka se nevztahuje na:

 • Položky, které jsou požadovány jako preventivní ochranné prostředky či nainstalované položky pro ochranné účely.
 • Poškození zboží, způsobené nevhodným použitím nebo nedodržením instalačního návodu a návodu k použití.
 • Opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání.
 • Vady vzniklé mechanickým poškozením, způsobené pádem nebo nárazem apod., neoprávněným zásahem do elektrické, nebo mechanické části výrobku, kolísáním napájecího napětí v rozporu s údaji uvedenými v návodu, používáním výrobku v nevhodném prostředí, nesprávným zacházením v rozporu s návodem, živelnou pohromou, přepětím, statickou elektřinou či neoprávněným zásahem třetích osob.
 • Výjimku v záruce tvoří akumulátory na které je záruka půl roku (stejná jako od výrobce).

Záruka nebude uznána v případě, že:

 • Údaje o identifikaci výrobku a termínu dodání výrobku uvedené ve faktuře neodpovídají výrobku, na který je záruka uplatňována
 • Ve fakturačním listě byly prováděny změny jinou osobou, než prodávajícím
 • Dojde ke změně vlastníka výrobku, nebyl-li současně novému vlastníku předán předávacím protokolem.
 • Jsou poškozené nebo zcela stržené štítky s výrobním číslem, datem prodeje nebo s jinými identifikačními znaky výrobku
Postup při uplatnění a realizace záruky

 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí záruční vady nahlásit osobně vadné zboží prodávajícímu, spolu s fakturou, uvedeným datem prodeje a podpisem prodávajícího. Zboží bude odebráno k servisu. Spolu s uvedeným oznámí kupující typ vady zboží s okolnostmi vzniku závady. Uvede jméno osoby odpovědné za reklamaci na straně kupujícího.
 • Prodávající je povinen zboží oznámené k opravě v průběhu záruční lhůty přijmout. Prodávající se zavazuje vyřídit záruku ve lhůtě přiměřené, vzhledem k charakteru záruční vady, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží do záruční opravy.Netýká se zboží které je vyměněno okamžitě. Bezprostředně po vyřízení záruky dodá prodávající kupujícímu zboží ze záruční opravy prokazatelným způsobem.
 • V případě, že prodávající z jakýchkoli důvodů neuzná oprávněnost kupujícího na provedení záruční opravy, sdělí toto kupujícímu prokazatelným způsobem bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy prokazatelnou formou (e-mail, fax). Sdělení musí obsahovat důvody odmítnutí záruky a návrh prodávajícího na řešení opravy mimozáruční formou s uvedením termínu a ceny.
 • Pokud prodávající nezjistí reklamovanou vadu, uvědomí bezodkladně odpovědnou osobu kupujícího a bude požadovat výši nákladů spojených s testováním funkce zboží.

Postup při opravách zboží mimo záruku

 • Realizace oprav zboží (dodaného prodávajícím) mimo záruku je prováděna na běžné komerční úrovni na základě samostatných obchodních smluv.
 • Objednatel opravy dodá prodávajícímu vadné zboží spolu s písemnou zprávou o vadách zboží s okolnostmi vzniku závady, základní charakteristikou instalace systému, jehož je zboží součástí, způsobem připojení výrobku k dalším částem systému apod. Uvede jméno osoby odpovědné za reklamaci na straně kupujícího. Současně přiloží objednávku na provedení opravy.
 • Prodávající bez zbytečného prodlení po přijetí zboží do opravy provede identifikaci závady a sdělí kupujícímu termín provedení opravy a odhad ceny opravy.
 • V případě, že kupující souhlasí s termínem opravy a cenou potvrdí toto prodávajícímu prokazatelnou formou nebo podpisem kupujícího na dokladu o převzetí zboží do opravy.
 • Skutečná cena opravy nesmí překročit odhadnutou cenu opravy dle bodu 3. tohoto článku o více než 30%. Skutečný termín opravy nesmí být opožděn oproti termínu sjednaném v bodu 3. tohoto článku o více než 10dnů. V opačném případě je prodávající povinen požádat kupujícího o vyslovení souhlasu se změnou ceny a termínu opravy. Pro případ souhlasu resp. nesouhlasu se změnou ceny a termínu opravy platí ustanovení odst. 4. a 5. tohoto článku obdobně.
 • Bezprostředně po provedení opravy vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží z opravy prokazatelným způsobem (e-mail, fax). Den, kdy byla odeslána výzva k převzetí zboží je pro účely plnění termínu opravy považován za den, kdy bylo zboží převzato kupujícím z opravy. Pokud bylo mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno odeslat zboží po opravě kupujícímu prostřednictvím veřejného přepravce, je pro účely plnění termínu opravy považován den, kdy bylo zboží předáno veřejnému přepravci. Převzetím opraveného zboží uznává kupující svůj závazek uhradit cenu za provedenou opravu.

Josef Pořt-Alarmpořt

 
 
zabezpečovací systémy a kamerové systémy
zabezpečovací systémy a kamerové systémy

Alarm JABLOTRON

Webová samoobsluha
je unikátní služba, která umožňuje on-line přístup k vašim zařízením a službám z produkce společnosti JABLOTRON

KONZULTACE A NABÍDKY.
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

Alarmpořt
Bělohorská 1684/78
169 00, Praha 6 - Břevnov

GSM: +420 602 255 794
Email :info@alarmport.cz

SLEVOVÁ AKCE !
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

SLEVA AŽ 10%
Na veškerý sortiment !!!


Využijte akční nabídky...
Na námi nabízené systémy.

zabezpečovací systémy a kamerové systémy
|Kontakty |Výměna odkazů |Ceník služeb |Mapa stránek|
ALARMPOŘT Copyright © 2009 - DESIGN Lukáš Staňěk - Grafické studio Epicentro WEBDESIGN a REKLAMA