Všeobecné obchodní podmínky


Alarmpořt : Zabezpečení ve všech směrech

Informace o nabídkách a cenách, dodacích podmínkách, balení, platebních podmínkách, prodlení s placením, daních, vyšší moci, zárukách, omezení odpovědnosti a dodržování právních předpisů.

 • Podmínky. Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami v rámcové smlouvě, kupní smlouvě nebo jiném ujednání jinak, jsou níže uvedené podmínky („Podmínky“) součástí smluvního vztahu mezi odběratelem a Josefem Pořtem, se sídlem na adrese Praha 6,Bělohorská 78, PSČ: 169 00, IČ: 41787382, registrovaným u Praha 6 pod ev. číslem 310006-0035598
 • Nabídky a ceny. Všechny cenové nabídky Josef Pořt jsou platné 30 dnů ode dne, kdy byly učiněny, není-li v nabídce uvedeno jinak, a to vždy za předpokladu, že všechny dodávky dle příslušné Smlouvy mají být uskutečněny během 12 měsíců od uzavření takové Smlouvy.
 • Dodací podmínky. Dodání se uskuteční z adresy Bělohorská 78, Praha 6, není-li dohodnuto jinak
 • Dodání a nebezpečí škody. Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí ztráty nebo škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží
 • Vady dodávky. Jakékoli chybějící nebo poškozené zboží v dodávce musí odběratel oznámit dodavateli neprodleně. Odběratel může uplatnit nároky z vad dodávky, jen když prokáže, že tyto vady existovaly již v době předání zboží. Odběratel je povinen vrátit poškozené zboží a dodavatel je povinen ho vyměnit.
 • Platební podmínky. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení. Platby faktur musí být provedeny v českých korunách. Jestliže jsou ceny v objednávce uvedeny v jiné měně než v českých korunách, jakákoli změna kurzu takové měny vůči české koruně mezi datem objednávky a datem vystavení příslušné faktury půjde k tíži odběratele.
 • Prodlení s placením. V případě prodlení odběratele s plněním platebního závazku, může Josef Pořt - Alarmpořt pozastavit další dodávky dle Smlouvy. Pokud k úhradě dlužných částek nedojde ani do 30 kalendářních dnů po odeslání výzvy k zaplacení, bude Josef Pořt oprávněn: odstoupit od Smlouvy; požadovat vrácení již dodaného zboží; pozastavit jakékoli dodávky odběrateli; dodávat odběrateli jakékoli zboží nebo služby pouze při placení proti poskytnutému plnění nebo v plné výši předem; účtovat za každý den prodlení úrok ve výši 1,5% z dlužné částky měsíčně; a/nebo vymáhat náhradu veškerých nákladů na inkaso dlužných částek včetně přiměřených nákladů právního zastoupení.
 • Daně. Odběratel je povinen zaplatit veškeré daně a poplatky vztahující se případně na dodávky a takové daně a poplatky jsou účtovány zvlášť.
 • Vyšší moc. Josef Pořt-Alarmpořt nebude odpovědný za nesplnění svých závazků v případě, že nesplnění je způsobeno čímkoliv mimo přiměřenou kontrolu Josef Pořt-Alarmpořt, což zahrnuje zejména embarga, blokády, zabavení nebo zadržení majetku, úkony jakéhokoli orgánu omezující možnost plnění dodávky, požáry, zemětřesení, záplavy, rozsáhlé negativní povětrnostní podmínky, karantény, stávky nebo přerušení práce, výtržnosti, veřejné násilí a nepokoje, povstání, případy občanské neposlušnosti, ozbrojené konflikty, terorismus nebo války, nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události mimořádné povahy nebo bezprostřední nebezpečí takových událostí. V případě, že okolnosti zakládající případ vyšší moci trvají déle než 90 dní, může kterákoli strana od Smlouvy odstoupit co do zbývající části dodávky. V takovém případě uhradí odběratel cenu již dodaného zboží.
 • Licence na software. Je-li předmětem dodávky poskytnutí software, Josef Pořt-Alarmpořtl poskytuje odběrateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užívání software, a to pro použití se zbožím a na území jak je uvedeno v objednávce a odběratel se za toto oprávnění zavazuje zaplatit Josefu Pořtovi licenční poplatek. Odběratel není oprávněn použít software k jiným účelům a nesmí software zpětně přestavovat, rozkládat nebo jinak zpětně odvozovat či upravovat, a dále software poskytnout jiné osobě, převést nebo zřídit k němu jiná práva třetích osob.
 • Záruka na zboží.Josef Pořt zaručuje že dodané zboží bude po 24 měsíců od přechodu nebezpečí na zboží ve všech podstatných ohledech odpovídat technickým parametrům platným v České republice pro daný typ zboží či technickým parametrům uvedeným pro dané zboží. Zboží, které neodpovídá příslušným technickým parametrům a je vráceno, bude dle uvážení opraveno nebo vyměněno za náhradní zboží. Záruka na opravené nebo náhradní zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, nebo se bude na takové zboží vztahovat záruka v trvání 90 dní od jeho dodání, je-li tato lhůta delší. Záruka musí být uplatněna dle záručních a servisních podmínek Josef Pořt-Alarmpořt.
 • Záruka na software. Jestliže Josef Pořt-Alarmpořt dodává software k použití se zbožím, bude software dodán na médiu, které bude způsobilé k použití a zachová si obvyklé vlastnosti po dobu, kdy trvá záruka na příslušné zboží. Po tuto dobu Josef Pořt-Alarmpořt bezplatně vymění vadné médium. Software bude ve všech podstatných ohledech odpovídat dokumentaci poskytované výrobcem pro koncové uživatele nebo provedení či technickým parametrům uvedeným dodavatelem pro konkrétní objednávku, a to po dobu 24 měsíců od dodání nebo od jeho instalace dodavatelem, podle toho co nastane dříve.
 • Záruka na služby. Služby poskytované budou na odborné úrovni v souladu s praxí všeobecně uznávanou v odvětví poskytování technických služeb a
 • zařízení pro ochranu majetku, a to po dobu 6 měsíců ode dne poskytnutí dané služby.
 • Výjimky a omezení. Záruky uvedené v čl. 12, 13 a 14 neplatí v případě vad vzniklých zcela nebo zčásti důsledkem: (i) nesprávného použití, údržby, provozu, instalace zboží nebo software nebo jejich úprav v rozporu s příslušnou dokumentací, (ii) připojením nebo užíváním zboží nebo software s jakýmikoli nekompatibilním zbožím, software či přídavnými zařízeními; a uživatel bude v takových případech odpovědný za všechny náklady a škody vzniklé Josefu Pořtovi v souvislosti s takovými poruchami nebo chybami. Záruky uvedené v čl. 12 a 13 dále neplatí v případě (i) položek, které jsou dodávány se zbožím nebo software jako preventivní ochranné prostředky nebo které jsou aplikované či nainstalované, (ii) opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, (iii) vad vzniklých mechanickým poškozením, zásahem do elektrické nebo mechanické části výrobku, kolísáním napájecího napětí v rozporu s údaji uvedenými v návodu, používáním zboží v nevhodném prostředí, zacházením v rozporu s návodem, živelnou pohromou, přepětím statickou elektřinou či neoprávněným zásahem třetí osobou a (iv) že zboží či software bylo předtím v opravě u jiné osoby než Josefa Pořta. Záruky uvedené v čl. 12, 13 a 14 jsou jediné a výhradní záruky, které Josef Pořt odběrateli v souvislostí s dodávkou poskytuje.
 • Omezení odpovědnosti. Žádná strana neponese odpovědnost za žádné nepředvídatelné, nepřímé, vedlejší nebo následné škody, za škody vyplývající z uložených pokut a sankcí, z přerušení obchodní činnosti poškozenou stranou, z ušlých zisků nebo příjmů, z nákladů na kapitál, ze ztráty práva užívání jakéhokoli majetku nebo kapitálu, a to i když smluvní strana byla upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo nároků na jejich náhradu, nebo se o ní dozvěděla jinak. Vynětí z odpovědnosti za takové škody není závislé na a přetrvá neúspěšné uplatnění prostředku nápravy podle Smlouvy. Omezení odpovědnosti za škodu platí bez ohledu na to, jak ke škodě došlo a z jakého titulu odpovědnost vznikla, zda ze smlouvy, slibu odškodnění, záruky, úmyslného porušení práva, nedbalosti, jako absolutní odpovědnost nebo jinak.
 • Dodržování právních předpisů. Odběratel odpovídá za to, že budou v plném rozsahu dodrženy veškeré právní předpisy vztahující se na užívání, instalaci a nakládáním se zbožím a software.
 • Zápočet. Odběratel není oprávněn započítat jakékoli částky fakturované Josefem Pořtem nebo jejich část proti částkám, jež Josef Pořt může z jakéhokoli důvodu dlužit odběrateli, jeho mateřské společnosti, propojeným či přidruženým osobám a dceřiným společnostem.
 • Různé. Podmínky i Smlouva se řídí zákonem České republiky č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany se podřizují výhradní pravomoci českých soudů. Ustanovení Podmínek nebo Smlouvy, která mají vzhledem ke své povaze přetrvat v platnosti i po ukončení, splnění nebo po odstoupení od Smlouvy, přetrvají v platnosti i po uvedeném ukončení, splnění nebo po odstoupení. Jestliže Josef Pořt nevymáhá některé ustanovení Podmínek, nebude to vykládáno jako vzdání se práva požadovat splnění tohoto nebo jiného ustanovení Podmínek.

Josef Pořt-Alarmpořt

 
 
zabezpečovací systémy a kamerové systémy
zabezpečovací systémy a kamerové systémy

Alarm JABLOTRON

Webová samoobsluha
je unikátní služba, která umožňuje on-line přístup k vašim zařízením a službám z produkce společnosti JABLOTRON

KONZULTACE A NABÍDKY.
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

Alarmpořt
Bělohorská 1684/78
169 00, Praha 6 - Břevnov

GSM: +420 602 255 794
Email :info@alarmport.cz

SLEVOVÁ AKCE !
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

SLEVA AŽ 10%
Na veškerý sortiment !!!


Využijte akční nabídky...
Na námi nabízené systémy.

zabezpečovací systémy a kamerové systémy
|Kontakty |Výměna odkazů |Ceník služeb |Mapa stránek|
ALARMPOŘT Copyright © 2009 - DESIGN Lukáš Staňěk - Grafické studio Epicentro WEBDESIGN a REKLAMA